REALIZACE PROJEKTU

 

Klíčové aktivity

1) Bilanční a pracovní diagnostika

Cílem BPD je vytvoření kariérního plánu klienta za pomoci skupinové práce a individuálních konzultací s psychologem. Závěrečná zpráva klientovi umožní orientaci v jeho schopnostech a dovednostech, srovnání osobních cílů s výsledky testů.

2) Motivační kurz

Obsahem kurzu jsou témata jako sebepoznání se zaměřením na slabé a silné stránky osobnosti ve vazbě na uplatnění na trhu práce, komunikace, asertivita, řešení konfliktních situací, ale také finanční gramotnost.

3) Vzdělávací program se zaměřením na trh práce

Absolvováním tohoto programu účastníci získají informace, jak oslovit zaměstnavatele, jak se připravit na přijímací pohovor, jak zpracovat profesní životopis a motivační dopis a podobně.
Součástí programu je i téma pracovně-právní minimum a počítačová dovednost (základní obsluha PC, portál MPSV a další pracovní portály, pracovní inzerce, elektronická komunikace se zaměstnavateli
a další.
Rozsah teoretické části projektu je 72 hodin rozdělených do víkendových seminářů.

4) Krátkodobé pracovní praxe

budou v rámci realizace projektu probíhat převážně v době prázdnin. Účastníci jejich absolvováním získají pracovní návyky a dovednosti. Praxe bude sjednána s ohledem na místo bydliště účastníka a jeho časové možnosti, délka praxe je minimálně 40hod/účastník.
Realizátor podpoří tuto aktivitu formou finančních odměn pro účastníky za vykonanou práci.

5) Rekvalifikace

V rámci projektu absolvuje rekvalifikaci minimálně 10 účastníků. Výběr kurzů bude proveden s ohledem na výstupy BPD a individuálního plánu. Zároveň bude brána na zřetel aktuální situace na trhu práce.

6) Zprostředkování zaměstnání

Aktivitu zajistí realizátor formou nákupu služby od akreditované agentury.
Minimálně 10 účastníků získá pracovní uplatnění, realizátor podpoří aktivitu formou příspěvku na uhrazení mzdových nákladů.

 Účastníci projektu získají:

  • teoretické vzdělání a pracovní skripta v oblasti Sebepoznání, IT dovednosti a Sebeprezentace
  • krátkodobou pracovní praxi včetně finanční odměny
  • rekvalifikaci s platným osvědčením
  • pracovní místo po dobu průměrně 8 měsíců včetně finanční podpory
  • zdarma stravování a pitný režim během seminářů
  • příspěvek na dopravu při výkonu pracovní praxe